Toolbox impactevaluatie

 
 

De leden van onze begeleidingscommissie vroegen ons aandacht te besteden aan beoordelingskaders die van toepassing zijn op hun inspanningen in relatie tot gemeenschapsvorming en solidariteit in superdiversiteit. Hun vraag komt voort uit een onvrede met de heersende beoordelingskaders. Deze zijn te kwantitatief, hebben te weinig aandacht voor het procesmatige en houden onvoldoende rekening met het innovatieve en experimentele karakter van hun zoektocht in een superdiverse samenleving.

In antwoord op de vraag en bezorgdheden van de leden uit onze begeleidingscommissie ontwikkelden we deze toolbox inzake impactevaluatie. We bieden hiermee tevens een perspectief om innovatieve praktijken van solidariteit in superdiversiteit beter te leren begrijpen en de mogelijke betekenis ervan voor andere plaatsen en contexten helder te krijgen.

Over impactevaluatie Over solidariteit in superdiversiteit als impact Naar de toolbox Naar handleidingen impactevaluatie

Impactevaluatie

Impact gaat over de positieve én negatieve, bedoelde en onbedoelde, directe en indirecte effecten die zich op lange termijn en ten gevolge van een actie, een praktijk of sociale interventie voordoen. Evalueren van acties, interventies in de sfeer van onder meer sociaaleconomische vraagstukken, welzijn, educatie en sociaal-culturele praktijken is een complexe aangelegenheid. Zeker wanneer je ook de impact van die acties en interventies in beeld wilt krijgen.

Het meten van ‘impact’ roept verschillende connotaties op. Velen verbinden het met het toenemende belang van efficiëntie, verantwoording afleggen en controle door de overheid. Critici benadrukken dat impact kenmerkend is voor een (te) sterk geloof in beheersbaarheid, voorspelbaarheid en een eenduidig oorzaak-gevolg denken. De nadruk op impact fnuikt volgens hen de creativiteit en doet geen recht aan de complexiteit van sociale interventies. Voorstanders stellen net dat impact noodzakelijk is, wil je blijvend en maatschappelijk relevant bezig zijn. Zij vinden het belangrijk om te zoeken naar manieren om concrete en specifieke indicaties van de impact te kunnen geven van sociale interventies.

Deze discussies verder verkennen?

Met een impactevaluatie ontrafel je ‘hoe je actie, praktijk of sociale interventie werkt’ of anders gezegd hoe dit tot een welbepaalde vorm van solidariteit in superdiversiteit leidt. Bij impactevaluaties zijn verschillende vormen van causaliteit van belang: attributie, contributie en generatieve causaliteit.
In uitdaging 2 van deze toolbox (complexe processen en oorzaak-gevolgrelaties) gaan we daar meer uitgebreid op in.

Achterliggende vooronderstellingen inzake mechanismen, voorwaarden en processen die bijdragen tot solidariteit in superdiversiteit maak je zichtbaar met zo veel mogelijk beschikbare data. Deze gegevens kunnen erg divers zijn. Het hoeven niet alleen metingen en dus cijfers te zijn (zie uitdaging 5: weten, meer dan meten). Het kan ook gaan om wat deelnemers jou hebben verteld of wat professionals kort hebben neergeschreven als observaties van een bepaald initiatief.

In het kader van het DieGem-onderzoek en deze toolbox zijn we specifiek geïnteresseerd in het bepalen van de impact van professionele interventies gericht op solidariteit in superdiversiteit. Zowel betaalde beroepskrachten als vrijwilligers kunnen professionele (doelgericht en intentioneel) interventies opzetten.