Toolbox impactevaluatie

 
 

De leden van onze begeleidingscommissie vroegen ons aandacht te besteden aan beoordelingskaders die van toepassing zijn op hun inspanningen in relatie tot gemeenschapsvorming en solidariteit in superdiversiteit. Hun vraag komt voort uit een onvrede met de heersende beoordelingskaders. Deze zijn te kwantitatief, hebben te weinig aandacht voor het procesmatige en houden onvoldoende rekening met het innovatieve en experimentele karakter van hun zoektocht in een superdiverse samenleving.

In antwoord op de vraag en bezorgdheden van de leden uit onze begeleidingscommissie ontwikkelden we deze toolbox inzake impactevaluatie. We bieden hiermee tevens een perspectief om innovatieve praktijken van solidariteit in superdiversiteit beter te leren begrijpen en de mogelijke betekenis ervan voor andere plaatsen en contexten helder te krijgen.

Over impactevaluatie Over solidariteit in superdiversiteit als impact Naar de toolbox Naar handleidingen impactevaluatie

Toolbox beoordelen

Zij die de impact van professionele interventies op concrete plaatsen waar mensen van diverse afkomst nabij zijn willen evalueren, komen ongetwijfeld enkele uitdagingen tegen. Bij elk van de zeven uitdagingen hieronder vind je inspiratiebronnen om mee aan de slag te gaan:

uitdaging
01
Verder dan alleen naar je eigen inspanningen kijken
uitdaging
02
Complexe processen en oorzaak-gevolgrelaties doorgronden
uitdaging
03
Je doelen en je interventielogica helder expliciteren
uitdaging
04
Evalueren zonder standaarden
uitdaging
05
Om te weten kan je meer doen dan meten
uitdaging
06
Een evaluatiecultuur in je organisatie ontwikkelen
uitdaging
07
Evalueren met oog op de toekomst
 
uitdaging
04

zonder standaarden
evalueren

Superdiversiteit is een recent maatschappelijk gegeven. Bijhorende nieuwe vormen van solidariteit in superdiversiteit zijn dan ook in belangrijke mate het resultaat van innovatieve praktijken, van experimenteren. Kenmerkend voor innovatieve praktijken is dat er geen sjablonen, blauwdrukken, standaarden beschikbaar zijn, ook niet om die praktijken te evalueren en de impact ervan te bepalen.

Daarom ben je voor een impactevaluatie afhankelijk van gerichte dataverzameling dicht bij de praktijk en de interventie zelf. Sociale professionals die handelen op concrete plaatsen waar cultureel diverse mensen elkaar treffen, hebben vaak niet de gewoonte om gericht data te verzamelen voor een impactevaluatie. Die taak wordt in organisaties meestal centraal, dicht bij het strategisch management opgenomen. Voor het evalueren van meer routinematige praktijken is dat niet zo’n probleem. Maar voor het bepalen van de impact van innovatieve praktijken is dat niet vanzelfsprekend.

Nieuwe vormen van solidariteit in superdiversiteit krijgen daarenboven pas in de loop van zo’n experimenten en innovatieve praktijken vorm. Professionals en de cultureel diverse deelnemers of belanghebbenden kunnen tijdens het verloop van de praktijk samen bepalen wat solidariteit juist is of kan zijn in de gegeven context. In de cases die we onderzochten zien we hoe professionele interventies en praktijken van solidariteit in superdiversiteit gaandeweg vorm krijgen, door specifieke en contextgebonden keuzes te maken op spanningsvelden. Welke spanningsvelden aan de orde zijn en welke posities op die spanningsvelden aangewezen zijn, hangt af van de concrete setting en kan doorheen de tijd veranderen. Ook hiervoor bestaan geen vooraf bepaalde standaarden.

In een databank werken we een aantal specifieke kwesties en spanningsvelden uit gekoppeld aan en geïllustreerd met de praktijken die we onderzochten. De concrete context, het hier en nu, bepaalt steeds opnieuw mee welke specifieke posities op deze spanningsvelden de invulling van solidariteit meekrijgt. Maar ook beleidsmaatregelen en professionele interventies faciliteren de positionering van plaatsgebonden vormen van solidariteit in superdiversiteit op die spanningsvelden.

Meer over maatschappelijk innoveren?