Toolbox impactevaluatie

 
 

De leden van onze begeleidingscommissie vroegen ons aandacht te besteden aan beoordelingskaders die van toepassing zijn op hun inspanningen in relatie tot gemeenschapsvorming en solidariteit in superdiversiteit. Hun vraag komt voort uit een onvrede met de heersende beoordelingskaders. Deze zijn te kwantitatief, hebben te weinig aandacht voor het procesmatige en houden onvoldoende rekening met het innovatieve en experimentele karakter van hun zoektocht in een superdiverse samenleving.

In antwoord op de vraag en bezorgdheden van de leden uit onze begeleidingscommissie ontwikkelden we deze toolbox inzake impactevaluatie. We bieden hiermee tevens een perspectief om innovatieve praktijken van solidariteit in superdiversiteit beter te leren begrijpen en de mogelijke betekenis ervan voor andere plaatsen en contexten helder te krijgen.

Over impactevaluatie Over solidariteit in superdiversiteit als impact Naar de toolbox Naar handleidingen impactevaluatie

Toolbox beoordelen

Zij die de impact van professionele interventies op concrete plaatsen waar mensen van diverse afkomst nabij zijn willen evalueren, komen ongetwijfeld enkele uitdagingen tegen. Bij elk van de zeven uitdagingen hieronder vind je inspiratiebronnen om mee aan de slag te gaan:

uitdaging
01
Verder dan alleen naar je eigen inspanningen kijken
uitdaging
02
Complexe processen en oorzaak-gevolgrelaties doorgronden
uitdaging
03
Je doelen en je interventielogica helder expliciteren
uitdaging
04
Evalueren zonder standaarden
uitdaging
05
Om te weten kan je meer doen dan meten
uitdaging
06
Een evaluatiecultuur in je organisatie ontwikkelen
uitdaging
07
Evalueren met oog op de toekomst
 
uitdaging
06

bouwen aan
een evaluatiecultuur

Impact evalueren vraagt veel tijd en energie en staat nooit op zich. Om te voorkomen dat het zoveelste rapport onderaan in de lade belandt, is een impactevaluatie best ingebed in de werking van de gehele organisatie. Een organisatie die regelmatig en systematisch de eigen praktijken kritisch bevraagt, daarover allerlei data verzamelt en bereid is om nieuwe wegen in te slaan. Een organisatie die reflecteert over evaluatiebevindingen en op basis daarvan bijstuurt. Dat doe je best in team. Teamwerk is absoluut noodzakelijk om van een impactevaluatie een zinvolle oefening te maken. Intervisie tussen diverse lagen in de organisatie is hierin cruciaal om een voortdurende en weerkerende cycli van handelen en reflecteren over alle mogelijke facetten van een praktijk mogelijk te maken.

Vandaag situeren we heel wat inspanningen inzake evalueren van sociale interventies binnen het management of de staf van beleidsmedewerkers. Meestal opereren die vanuit de hoofdzetel van een organisatie, daar waar de grote strategische lijnen worden uitgezet. Dat is zelden op het niveau van concrete praktijken en interventies op het veld. Evalueren en impact bepalen van interventies in het hier en nu op plaatsen waar mensen van diverse afkomst vertoeven en waar ingezet wordt op nieuwe vormen van solidariteit in superdiversiteit, vereist de invalshoek van een medewerker die zelf in deze praktijk aan het werk is. Degenen die vandaag echter data verzamelen en evalueren zijn vaak anderen dan degenen die een concrete praktijk mee vorm geven. Professionals in het veld hebben vandaag nog maar weinig ervaring met het verzamelen van relevante data. Het teamwerk nodig om acties, interventies en praktijken gericht op solidariteit in superdiversiteit te kunnen evalueren naar impact betrekt met andere woorden niet alleen professionals gespecialiseerd in monitoring op een strategisch niveau, maar zeker ook professionals die van dicht bij interventies opzetten op plaatsen waar mensen van diverse afkomst nabij zijn. Op een betekenisvolle manier evalueren en impact bepalen, is niet langer de verantwoordelijkheid van één stafmedewerker, maar de verantwoordelijkheid van de gehele organisatie.

Organisaties die evalueren en impact bepalen staan stil bij de eigen en specifieke kenmerken van de organisatie en de praktijk en maken ook keuzes inzake doel en vorm van de impactevaluatie. Die keuzes en observaties maken deel uit van onderstaand stappenplan voor het evalueren van impact.

Meer over vier grote stappen naar een relevante impactevaluatie?