Toolbox impactevaluatie

 
 

De leden van onze begeleidingscommissie vroegen ons aandacht te besteden aan beoordelingskaders die van toepassing zijn op hun inspanningen in relatie tot gemeenschapsvorming en solidariteit in superdiversiteit. Hun vraag komt voort uit een onvrede met de heersende beoordelingskaders. Deze zijn te kwantitatief, hebben te weinig aandacht voor het procesmatige en houden onvoldoende rekening met het innovatieve en experimentele karakter van hun zoektocht in een superdiverse samenleving.

In antwoord op de vraag en bezorgdheden van de leden uit onze begeleidingscommissie ontwikkelden we deze toolbox inzake impactevaluatie. We bieden hiermee tevens een perspectief om innovatieve praktijken van solidariteit in superdiversiteit beter te leren begrijpen en de mogelijke betekenis ervan voor andere plaatsen en contexten helder te krijgen.

Over impactevaluatie Over solidariteit in superdiversiteit als impact Naar de toolbox Naar handleidingen impactevaluatie

Toolbox beoordelen

Zij die de impact van professionele interventies op concrete plaatsen waar mensen van diverse afkomst nabij zijn willen evalueren, komen ongetwijfeld enkele uitdagingen tegen. Bij elk van de zeven uitdagingen hieronder vind je inspiratiebronnen om mee aan de slag te gaan:

uitdaging
01
Verder dan alleen naar je eigen inspanningen kijken
uitdaging
02
Complexe processen en oorzaak-gevolgrelaties doorgronden
uitdaging
03
Je doelen en je interventielogica helder expliciteren
uitdaging
04
Evalueren zonder standaarden
uitdaging
05
Om te weten kan je meer doen dan meten
uitdaging
06
Een evaluatiecultuur in je organisatie ontwikkelen
uitdaging
07
Evalueren met oog op de toekomst
 
uitdaging
07

evalueren met
oog op de toekomst

Het ontwikkelen van nieuwe vormen van solidariteit in diversiteit steunt op innovatieve praktijken. Garantie op succes kan lang niet altijd op voorhand geboden worden. Het is belangrijk voor organisaties om zo’n experimenten te kunnen aangaan zonder achteraf afgerekend te worden op concrete resultaten. Dat neemt niet weg dat je, ook bij het ontberen van solidariteit in superdiversiteit, via impactevaluatie kan verantwoorden waarom je bepaalde interventies ondernam en daaruit lessen trekt voor toekomstige interventies. Evaluatieresultaten kunnen met andere woorden op verschillende wijzen gebruikt worden: oordelend, verbeterend en kennis georiënteerd. Evaluatieprocessen dienen met andere woorden verschillende finaliteiten: het stimuleren van een gezamenlijk begrip over waar de organisatie naartoe wilt; het inbouwen van een evaluatie om het programma te versterken; participatie, collaboratie en empowerment; stimuleren van organisationeel leren en ontwikkeling. Onderstaand overzicht met verschillende finaliteiten van evalueren (Patton, 1997) kan bijdragen tot een gedeeld begrip van de finaliteit van de evaluatie. Zeker bij interventies en praktijken van solidariteit in diversiteit past een klimaat van vertrouwen onder alle betrokkenen en is een gedeeld begrip van de finaliteit van een impactevaluatie, ook met de deelnemers, vaak niet overbodig.

Meer over vertrouwen en gebruik van evalueren?
  • Patton, M. Q. (1997). Utilization-Focused Evaluation: The New Century Text. Beverly Hills, CA: SAGE publications.
  • Geerardyn, I. (2015). Vertrouwen boven verantwoording. Brussel: de Verenigde Verenigingen.